Zásady ochrany osobných údajov


Informačná povinnosť spoločnosti vypracovaná v zmysle zákona o ochrane osobných údajov 

Identifikačné údaje prevádzkovateľa: 

Spoločnosť CSS Home s. r. o., IČO: 52028542, Jednoradová 1587/22 , 90901 Skalica , Zapísaná na Okresnom súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 48884/T (ďalej len „spoločnosť”) vystupuje pri spracúvaní osobných údajov svojich zamestnancov, klientov, zákazníkov alebo obchodných partnerov (ďalej len „dotknutá osoba“) ako prevádzkovateľ informačných systémov (ďalej len „IS“).

 

Právny základ spracúvania osobných údajov dotknutých osôb: 

Pri spracúvaní osobných údajov spoločnosť postupuje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Právnym základom spracúvania osobných údajov je zákon o ochrane osobných údajov, osobitné právny predpisy a súhlas so spracúvaním osobných údajov, a to v závislosti od účelu spracúvania osobných údajov.

 

V prípade, ak účel spracúvania osobných údajov, okruh dotknutých osôb a zoznam osobných údajov ustanovuje priamo vykonateľný akt Európskej únie, medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, zákon o ochrane osobných údajov alebo osobitný zákon je spoločnosť v zmysle zákona o ochrane osobných údajov oprávnená spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby.

 

Spoločnosť spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, ak účel spracúvania osobných údajov, okruh dotknutých osôb a zoznam osobných údajov alebo ich rozsah ustanovuje priamo vykonateľný právne záväzný akt Európskej únie, medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo tento zákon. Ak zoznam alebo rozsah osobných údajov nie je ustanovený, spoločnosť môže spracúvať osobné údaje len v rozsahu a spôsobom, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie ustanoveného účelu spracúvania pri dodržaní základných povinností podľa zákona o ochrane osobných údajov.

 

Spoločnosť ďalej spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, ak účel spracúvania osobných údajov, okruh dotknutých osôb a zoznam osobných údajov ustanovuje osobitný zákon a to len v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanovuje osobitný zákon. Spracúvané osobné údaje možno z informačného systému poskytnúť, sprístupniť alebo zverejniť len vtedy, ak osobitný zákon ustanovuje účel poskytovania, sprístupňovania alebo zverejňovania, zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť, sprístupniť alebo zverejniť, ako aj tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú, prípadne okruh príjemcov, ktorým sa osobné údaje sprístupňujú, ak zákon o ochrane osobných údajov neustanovuje inak.

Spoločnosť spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby aj vtedy, ak:

a) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť dotknutej osoby,

b) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby,

c) predmetom spracúvania sú výlučne titul, meno, priezvisko a adresa dotknutej osoby bez možnosti priradiť k nim ďalšie jej osobné údaje a ich využitie je určené výhradne pre potreby prevádzkovateľa v poštovom styku s dotknutou osobou a evidencie týchto údajov,

d) sa spracúvajú osobné údaje, ktoré už boli zverejnené v súlade so zákonom a prevádzkovateľ ich náležite označil ako zverejnené; ten, kto tvrdí, že spracúva zverejnené osobné údaje, na požiadanie preukáže úradu, že spracúvané osobné údaje boli už zákonne zverejnené,

e) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, pričom to neplatí, ak pri takomto spracúvaní osobných údajov prevažujú základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré podliehajú ochrane podľa tohto zákona.

 

Ak sa vzhľadom na účel spracúvania osobných údajov ustanovený v priamo vykonateľnom právne záväznom akte Európskej únie, medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná, v zákone o ochrane osobných údajov a osobitnom zákone nedajú vopred konkrétne určiť jednotlivé osobné údaje, ktoré majú byť predmetom spracúvania, zoznam osobných údajov možno nahradiť rozsahom osobných údajov.

 

Spoločnosť je povinná pri takomto spracúvaní osobných údajov postupovať podľa zákona o ochrane osobných údajov okrem tých prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje na účely súdneho konania a v súvislosti s ním.

 

V prípade, ak sa na spracúvanie osobných údajov neuplatňuje zákon o ochrane osobných údajov, je spoločnosť ako prevádzkovateľ oprávnená spracúvať osobné údaje len so súhlasom dotknutej osoby.

 

Spoločnosť získava súhlas dotknutej osoby bez nátlaku a vynucovania, ako aj bez podmieňovania hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, poskytovaných služieb alebo povinností vyplývajúcich pre prevádzkovateľa z právne záväzných aktov Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo zákona.

 

V prípade odmietnutia poskytnutia osobných údajov spoločnosti na účely potrebné pre poskytovanie služieb alebo napĺňanie zákonných povinností je spoločnosť oprávnená upozorniť dotknutú osobu s možnými následkami neposkytnutia osobných údajov.

 

Dotknuté osoby súhlasia s tým aby spoločnosť pri spracúvaní osobných údajov poverila takýmto spracúvaním sprostredkovateľa, ktorý spracúva osobné údaje v mene spoločnosti. Po skončení účelu spracúvania osobných údajov spoločnosť tieto zákonne získané osobné údaje dotknutých osôb zlikviduje v lehote stanovenej platnými právnymi predpismi a v súlade s interným predpisom spoločnosti.

 

Účel spracúvania osobných údajov dotknutých osôb: 

Spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie a poskytnuté osobné údaje považuje za dôverné.

 

Spoločnosť potrebuje pre kvalitné poskytovanie svojich služieb poznať niektoré osobné údaje dotknutých osôb a potrebuje ich poskytovať ďalším príjemcom za účelom plnenia si zákonných povinností a zabezpečovanie služieb najvyššej kvality.

 

Spoločnosť spracúva poskytnuté osobné údaje za viacerými účelmi.

Jednak ide o osobné údaje uchádzačov o zamestnanie a osobné údaje svojich zamestnancov na účely personálnej a mzdovej agendy, a s tým súvisiacich zákonných povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov.

 

Spoločnosť ďalej spracúva aj osobné údaje svojich klientov, zákazníkov a obchodných partnerov za účelom zabezpečovania svojej podnikateľskej činnosti s prihliadnutím na záujmy svojich klientov, zákazníkov a obchodných partnerov.

 

K spracúvaniu osobných údajov za iným účelom v spoločnosti nedochádza, čo znamená, že spoločnosť zhromažďuje, uchováva a spracúva len osobné údaje dotknutých osôb, ktoré potrebuje za účelom naplnenia svojich poskytovaných služieb. Poskytnuté osobné údaje sú prísne chránené proti zneužitiu zo strany tretích neoprávnených subjektov, a to prostriedkami zadokumentovanými v prijatom bezpečnostnom projekte a bezpečnostnej smernici v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

 

Pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb spoločnosť dodržiava základné povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúce z zákona o ochrane osobných údajov medzi ktoré patria aj nasledovné povinnosti.

 

Spoločnosť poskytnuté osobné údaje využíva vždy na vopred stanovený účel spracúvania, ktorý je jasný, vymedzený jednoznačne a konkrétne, pričom je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

 

Spoločnosť vždy vymedzuje podmienky spracúvania osobných údajov tak, aby nedošlo k obmedzeniu práv dotknutej osoby ustanovených zákonom.

 

Spoločnosť získava len také osobné údaje dotknutých osôb, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie.

 

Spoločnosť zabezpečuje, aby sa osobné údaje dotknutých osôb spracúvali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli vopred zhromaždené.

 

Spoločnosť ako prevádzkovateľ je povinná spracúvať len správne, úplne a podľa potreby aktualizované osobné údaje vo vzťahu k účelu spracúvania. Nesprávne a neúplne osobné údaje je prevádzkovateľ povinný blokovať a bez zbytočného odkladu opraviť alebo doplniť, ak ich nemožno opraviť alebo doplniť tak, aby boli správne, spoločnosť tieto osobné údaje zreteľne označí a bez zbytočného odkladu zlikviduje.

 

Spoločnosť zabezpečuje, aby osobné údaje dotknutých osôb boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu jednotlivých dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania.

 

Spoločnosť predpísaným spôsobom zlikviduje tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil. Po skončení vymedzeného účelu je spoločnosť oprávnená spracúvať osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu a to na výskum alebo na účely štatistiky v ich anonymizovanej podobe. Takto spracúvané osobné údaje prevádzkovateľ nemôže použiť na podporu opatrení alebo rozhodnutí prijatých proti dotknutej osobe na obmedzenie jej základných práv a slobôd.

 

Sprostredkovatelia: 

Spoločnosť neposkytuje Vaše osobné údaje tretím osobám v rozpore so zákonom o ochrane osobných údajov a za účelom ich zhromažďovania, v rozpore s Vašimi záujmami alebo pokynmi, a tretej osobe sú poskytované len v rámci uvedeného vyššie uvedeného účelu.

 

Spoločnosť pri svojich podnikateľských aktivitách spolupracuje s viacerými sprostredkovateľmi, ktorých cieľom je poskytovanie kvalitných služieb, pričom tieto subjekty pri výkone svojej zmluvnej činnosti pre spoločnosť spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb.

 

Spoločnosť čestne vyhlasuje, že pri výbere jednotlivých sprostredkovateľov dbala na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a ich schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov prijatými bezpečnostnými opatreniami v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

 

Spoločnosť zároveň pri výbere vhodného sprostredkovateľa postupovala tak, aby nedošlo k ohrozeniu práv a právom chránených záujmov dotknutých osôb.

 

Spoločnosť ako prevádzkovateľ uzatvorila so sprostredkovateľmi v zmysle zákona o ochrane osobných údajov písomné zmluvy o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľmi, ktorých poverila spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb len v rozsahu, za podmienok a na účel dojednaný v zmluve a spôsobom podľa zákona o ochrane osobných údajov.

 

Rozsah a zoznam spracúvaných osobných údajov: 

Spoločnosť spracúva vo svojich informačných systémoch osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu potrebnom na dosiahnutie stanoveného účelu. Ide o rozsah osobných údajov stanovených osobitnými právnymi predpismi alebo v rozsahu súhlasu dotknutej osoby na spracúvanie jej osobných údajov.

 

Spoločnosť spracúva iba osobné údaje, ktoré jej boli poskytnuté dobrovoľne a v nevyhnutnej miere samotnou dotknutou osobou. Poskytnutie osobných údajov spoločnosti nad rámec osobitných zákonov je pritom dobrovoľné.

 

Podmienky a spôsob spracúvania osobných údajov dotknutých osôb: 

Spoločnosť spracúva vo svojich informačných systémoch osobné údaje dotknutých osôb automatizovanými i neautomatizovanými prostriedkami spracúvania.

 

Spoločnosť spracúvané osobné údaje nezverejňuje, okrem prípadov, ak si to vyžaduje osobitný právny predpis alebo rozhodnutie súdu alebo iného štátneho orgánu.

 

Spoločnosť nebude spracúvať Vaše osobné údaje bez Vášho výslovného súhlasu alebo iného zákonného právneho základu za iným účelom, ani vo väčšom rozsahu ako je uvedené v tejto informácii a evidenčných listoch jednotlivých informačných systémoch prevádzkovateľa.

 

Práva dotknutej osoby spojené so spracúvaním jej osobných údajov: 

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od spoločnosti vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa zákona o ochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia podľa zákona o ochrane osobných údajov je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak spoločnosť spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

 

Vyššie uvedené práva dotknutej osoby podľa písmena e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

 

Podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti adresovanej spoločnosti právo namietať voči:

a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

b) využívaniu osobných údajov uvedených v zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu.

 

Podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti adresovanej spoločnosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, spoločnosť je povinná osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

 

Podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti adresovanej spoločnosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, právo kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu spoločnosti, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má ďalej právo žiadať spoločnosť o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom spoločnosť je povinná žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa zákona o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba nemá toto právo len v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

 

Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo:

a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa zákona o ochrane osobných údajov; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je spoločnosť povinná odovzdať dotknutej osobe,

c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať spoločnosti bez zbytočného odkladu.

 

Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika alebo kontaktovať úrad prostredníctvom jeho webového sídla http://www.dataprotection.gov.sk.

 

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

Žiadosť dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov vybaví spoločnosť bezplatne.

Žiadosť dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov vybaví spoločnosť bezplatne, okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

Spoločnosť je povinná písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov spoločnosť bez zbytočného odkladu písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Spoločnosť Vás, ako dotknutú osobu týmto informovala o ochrane Vašich osobných údajov a poučila Vás o Vašich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov v rozsahu tejto písomnej informačnej povinnosti.

 

Použitie našej domovskej stránky

Informácie o Vašom počítači

Vždy, keď navštívite našu webovú stránku, zhromažďujeme nasledovné informácie o Vašom počítači nezávisle na Vašej registrácií: IP adresu Vášho počítača, požiadavku Vášho prehliadača a čas tejto žiadosti. Okrem toho je stav a objem prenesených dát zaznamenaný ako súčasť tejto žiadosti. Zhromažďujeme tiež informácie o použitom prehliadači a operačnom systéme prehliadača. Sledujeme webové stránky, z ktorých bola stránka prezeraná. IP adresa Vášho počítača je uložená iba v dobe používania služby online a následne je zmazaná alebo anonymizovaná v skrátenej podobe. Zostávajúce dáta sú uložené iba po obmedzenú doby.

Tieto údaje používame k prevádzke webovej stránky, najmä odhaleniu a odstráneniu chýb, k určeniu využitia stránky, k úpravám a vylepšeniam.


Použitie cookies

Rovnako ako u mnohých webových stránok aj naša používa cookies. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo Vašom počítači, ukladajú určité nastavenia a dáta prostredníctvom Vášho prehliadača. Súbory cookie obvykle obsahujú názov domény, z ktorej bol súbor cookie odoslaný, rovnako ako informácie o veku súboru cookie a alfanumerického identifikátora.

Súbory cookie umožňujú rozpoznať počítač a okamžite sprístupniť všetky východzie nastavenia. Cookies nám pomáhajú zlepšiť webové stránky a ponúknúť Vám lepšie a osobnejšie služby.

Súbory cookies, ktoré používame, sú tzv. session cookies, ktoré sú po ukončení relácie prehliadača automaticky zmazané.

Väčšina prehliadačov je na úvod nastavená tak, aby automaticky preberala cookies. Môžete však deaktivovať ukladanie súborov cookie alebo nastaviť prehliadač tak, aby Vás upozorňoval pri odosielaní súborov cookie. Zoberte prosím na vedomie, že ak zakážete ukladať súbory cookie, môže Vám byť obmedzené alebo znemožnené užívať našu webovú stránku.

Google Analytics

Pre štatistickú analýzu používame službu Google Analytics. Služba Google Analytics je služba pre webovú analýzu poskytovanú spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94034, USA ("Google"). Google Analytics používa „súbory cookie“, čo sú textové súbory uložené v počítači, ktoré umožňujú analýzu spôsobu, akým užívatelia využívajú webovú stránku. Informácie generované cookies o Vašom využití webu budú všeobecne odovzdavané na server Google v USA a tam uložené. Pokiaľ je však na tejto webovej stránke povolená anonymná IP, Vaša IP adresa bude najskôr skrátená spoločnosťou Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo ďalších štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Vo výnimočných prípadoch môže byť celá IP adresa prenesená na server Google v USA a skrátená. V mene prevádzkovateľa týchto webových stránok spoločnosť Google tieto informácie použije k vyhodnoteniu Vášho využívania webových stránok za účelom zostavovania správ o aktivitách webových stránok a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s užívaním webových stránok a využívaním internetu v súvislosti s prevádzkovateľom webovej stránky. IP adresa, ktorú Váš prehliadač prenáša v rámci služby Google Analytics, nebude spojená so žiadnymi ďalšími údajmi v držaní spoločnosti Google. Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť výberom vhodných nastavení v prehliadači; musíme však upozorniť, že v tomto prípade nebudete môcť používať všetky funkcie tohto webu. Okrem toho môžete tiež zabrániť spoločnosti Google zhromažďovať dáta vygenerované cookie o Vašom používaní webových stránok (vrátane Vašej IP adresy), rovnako ako spracovaniu týchto dát spoločnosťou Google v budúcnosti tým, že si stiahnete a nainštalujete plug-in prehliadača dostupný na (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk).

"Ďalšie informácie nájdete na stránke https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs alebo https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs

(Všeobecné informácie o službe Google Analytics a ochrane dát). Musíme zdôrazniť, že na našich weboch služby Google Analytics bol kód ""anonymizeIp ();"" rozšírený o anonymizáciu adries IP, čím bol odstránený posledný oktet. [sic]"


Google AdWords

Pomocou programu Google AdWords pre inzerciu online a sledovanie konverzií používame službu Google AdWords. Sledovanie konverzií Google je analýzou poskytovanou spoločnosťou Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, "Google"). Súbor cookie bude nastavený, pokiaľ prídete na našu webovú stránku prostredníctvom reklamy Google. Tieto súbory cookie vypršia po 30 dňoch a nepoužívajú sa k osobnej identifikácií. Pokiaľ navštívite niektoré stránky v rámci nášho webu a súbor cookie doposiaľ neuplynul, môže Google aj my sami zistiť, že ste klikli na inzerát a že bol na túto stránku smerovaný. Každý inzerent AdWords získa iný súbor cookie, tzn. súbory cookie nemožno sledovať prostredníctvom webových stránok inzerenta. Informácie získané pomocou konverzie cookies sa používajú k vytváraniu štatistík konverzií pre inzerentov, ktorí sa rozhodli pre sledovanie konverzií. Inzerenti môžu zistiť celkový počet užívateľov, ktorí sa rozhodli pre sledovanie konverzií. Inzerenti môžu zistiť celkový počet užívateľov, ktorí klikli na reklamu a boli presmerovaní na stránku so značkou sledovania konverzií. Inzerenti však neobdržia žiadne informácie, ktoré by umožnili osobnú identifikáciu užívateľov. Spojenie medzi Vašimi osobnými údajmi a Vašimi údajmi o použití nie je možné. Pokiaľ chcete súbory cookie zakázať pre sledovanie konverzií, môžete nastaviť prehliadač tak, aby blokoval súbory   cookie z nasledujúcej domény: "googleadservices.com"


Double-click

Používame Double-click od spoločnosti Google. Toto je služba ponúkaná spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Double-click používá súbory cookie pre zobrazenie relevantných reklám. Vášmu prehliadaču je priradené anonymné identifikačné číslo (ID). Toto číslo sa používa k sledovaniu toho, ktoré reklamy sa zobrazujú vo Vašom prehliadači a ktoré reklamy boli Vami zobrazené. Súbory cookie neobsahujú osobné údaje. Double-click umožňuje spoločnosti Google a partnerským webovým stránkam zobrazovanie reklám, ktoré sú pre Vás relevantné na základe Vašich predchádzajúcich návštev našich webových stránok alebo iných webových stránok na internete. Informácie generované súbormi cookies budú všeobecne odovzdávané k analýze na server Google v USA a tam uložené. Prevod týchto údajov spoločnosťou Google tretím osobám prebieha iba na základe zákonných ustanovení alebo v súvislosti s údaji o objednávke. Spoločnosť Google ich za žiadnych okolností nebude zhodovať s inými údajmi zhromažďovanými spoločnosťou Google.

Môžete zabrániť ukladaniu súborov cookies. Zhromažďovaniu, spracovaniu a ukladaniu dát môžete kedykoľvek zabrániť tým, že urobíte príslušné nastavenia vo Vašom prehliadači alebo stiahnutím a inštaláciou dostupného zásuvného modulu prehliadača pomocou nasledovného odkazu: https: //www.google.com/settings/ads/plugin

Zoberte však na vedomie, že v tomto prípade nebudete môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie našich webových stránok.


Sociálne siete

V našej on-line službe nájdete odkazy na sociálne siete Facebook, Google+, Instagram a Pinterest, Xing, YouTube a Twitter. Odkazy sú označené príslušným logom poskytovateľa.

Kliknutím na odkazy otvoríte príslušné stránky sociálnych sietí, na ktoré sa tieto zásady ochrany osobných údajov nevzťahujú. Podrobnosti o príslušných ustanoveniach nájdete v príslušných prehláseniach o ochrane osobných údajov každého poskytovateľa; nájdete ich na adrese:

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Google+: https://www.google.com/policies/privacy/?hl=de

Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

Xing: https://www.xing.com/privacy

Twitter: https://twitter.com/privacy?lang=de

YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/Integrácia Facebook Plug-in

Na našich webových stránkach sa používajú tzv. Sociálne pluginy ("Plug-ins") sociálnej siete Facebook, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") . Plug-ins sú označené logom Facebooku alebo frázou "Facebook Social Plug-in". Prehľad pluginov Facebooku a ich vzhľad nájdete tu: developers.facebook.com/plugins

Bezprostredná integrácia modulu Plug-in sa neuskutočňuje na našej webovej stránke, ale musíte ju explicitne aktivovať. Pokiaľ používate našu webovú stránku, dáta z Facebooku nebudú zhromažďované, spracovávané ani uložené. Iba ak aktivujete Plug-in integrovaný v našej webovej stránke, bude prvý krát vytvorené priame spojenie so servermi Facebook. Aktivácia sa uskutoční kliknutím na modul Plug-in. Až potom môže byť použitý Plug-in, napríklad môže byť kliknuté na tlačidlo „to sa mi páči“.

Aktiváciou modulu Plug-in získava spoločnosť Facebook informácie, ktoré ste získali na našej webovej stránke, a to aj v prípade, že nie ste prihlásený na Facebook. Tieto informácie (vrátane Vašej IP adresy) sú prenášané z Vášho prehliadača priamo na server Facebook v USA a sú tam uložené. Pokiaľ ste prihlásený na Facebooku, môže Facebook návštevu odkazu priradiť k Vášmu účtu. Pokiaľ interagujete s Plug-in, napríklad klepnutím na tlačidlo „to sa mi páči“ alebo odoslaním komentáru, sú príslušné informácie tiež prenášané priamo na server Facebook a tam uložené. Informácie sú taktiež zverejnené na Facebooku a zobrazené Vašim priateľom.

Facebook môže tieto informácie použiť pre účely reklamy, prieskumu trhu a k návrhom príslušných Facebookových stránok. Za týmto účelom spoločnosť Facebook vytvára profily záujmov. Aby sme napr. vyhodnotili, akým spôsobom využívate našu webovú stránku, pokiaľ ide o inzeráty zobrazené pre Vás na Facebooku, informovali ostatných užívateľov Facebooku o Vašich aktivitách na našej webovej stránke a poskytovali ďalšie služby týkajúce sa používania Facebooku.

Ak nechcete, aby spoločnosť Facebook prijímala od Vás akékoľvek údaje, nemusíte nič robiť, pretože prenos údajov sa uskutočňuje až po prvom kliknutí na modul Plug-in a súhlasu s využívaním údajov. Ak bol daný súhlas na zhromažďovanie, spracovanie a ukladanie údajov, môže byť kedykoľvek vznesená námietka opätovným otvorením webovej stránky.

Prečítajte si prosím zásady ochrany osobných údajov pre účely a rozsah zberu dát a ďalšieho spracovania a používania dát prostredníctvom Facebooku, rovnako ako práva a možnosti nastavenia pre ochranu Vášho súkromia na : www.facebook.com/policy.php.


Použitie YouTube

Naše webové stránky používajú pluginy z YouTube, ktoré prevádzkuje spoločnosť Google. Prevádzkovateľom stránok je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Pokiaľ navštívite jednu z našich stránok vybavených plug-inom YouTube, je nadviazané spojenie so servermi YouTube. Server YouTube bude informovaný o tom, ktoré z našich stránok ste navštívili.

Ak ste prihlásený k svojmu účtu YouTube, služba YouTube Vám umožní zlúčiť Vaše surfovacie návyky priamo s Vašim osobným profilom. Tomuto môžete zabrániť odhlásením sa z YouTube a odstránením súborov cookies YouTube.

Ďalšie informácie o správe užívateľských dát nájdete v zásadách ochrany osobných údajov YouTube na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/


Kontaktný formulár

Ak chcete použiť kontaktný formulár na našej webovej stránke, sú požadované osobné údaje ako meno a e-mailová adresa. Zhromažďujeme a používame údaje prenášané prostredníctvom kontaktného formulára výlučne na účely toho, aby sme mohli odpovedať na Vaše otázky alebo Vaše požiadavky.

Po spracovaní požiadavky sú údaje najskôr uložené pre prípad akýchkoľvek otázok. Je možné kedykoľvek požadovať zmazanie údajov, inak sa vymazanie uskutoční po úplnom vyriešní problému.

Ďalšie informácie

Odkazy na iné webové stránky

Naše webové stránky obsahujú odkazy na iné webové stránky. Tieto odkazy sú tak obvykle označené. Nemáme žiaden vplyv na to, do akej miery sú prepojené webové stránky v súlade s platnými predpismi o ochrane údajov. Preto doporučujeme informovať sa o príslušných zásadách ochrany osobných údajov na konkrétnych stránkach

Práva dátových subjektov

Máte právo na informácie o údajoch, ktoré ste si uložili, rovnako ako na opravu, zablokovanie alebo odstránenie týchto údajov podľa potreby. Kontaktnou osobou je náš inšpektor ochrany údajov.

Rovnako tak môžete kedykoľvek zrušiť akýkoľvek súhlas, ktorý ste v minulosti udelili. Kontaktnou osobou je náš inšpektor ochrany údajov.Zmena týchto zásad ochrany osobných údajov

Stav zásad ochrany osobných údajov je uvedený dátumom (nižšie). Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť tieto Zásady ochrany osobných údajov s budúcim účinkom. Aktuálna verzia je dostupná priamo na tejto webovej stránke. Pravidelne navštevujte túto webovú stránku a informujte sa o aktuálnych pravidlách ochrany osobných údajov.

 

 

V Bratislave, dňa 10.12.2018

Copyright © 2018 - 2020 CSS Home s.r.o. Všetky práva vyhradené podľa autorského zákona č. 185/2015 Z.z.

Zásady ochrany osobných údajov  a obchodné podmienky