General Data Protection Regulation - GDPR

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

V roku 2016 bolo zverejnené nariadenie Európskeho parlamentu (GDPR). Toto nariadenie sa vzťahuje na každého, kto spracúva osobné údaje. Dôležité je však upozorniť, že osobný údaj nie je len rodné číslo, ako sa traduje, ale je to aj meno, priezvisko, adresa bydliska, tel. číslo a čo je novinka aj napr. IP adresa, cookies. Všetky spoločnosti sú povinné prijať opatrenia podľa tohto nariadnia najneskôr do 25. mája 2018, kedy začne byť nariadenie účinné.

Kompletné nariadenie európskeho parlamentu si môžete pozrieť tu :


Nariadenie parlametu a rady (EÚ) 2016_679.pdf

Dňa 19.11.2017 bol nový zákon o ochrane osobných údajov prijatý v NRSR podpísaný aj prezidentom SR a 30.1.2018 vyšiel aj v zbierke zákonov. Kompletný zákon, ktorý je zverejnený v zbierke zákonov si môžete pozrieť tu :

ZAKON_18-2018.pdf

Najdôležitejšie zmeny, ktoré súvisia priamo s GDPR :

 • všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov je doteraz najucelenejším súborom pravidiel ochrany dát na svete,

 • množstvo ďalších údajov bude považovaných za určitých okolnosti za osobné, napr. IP adresa, cookies, e-mailové adresy, GPS údaje ...,

 • fyzická osoba by mala mať právo na prístup k údajom, ktoré boli o nej získané,

 • akékoľvek zamietnutie alebo obmedzenie prístupu by malo byť dotknutej osobe v zásade oznámené písomne,

 • fyzická osoba má mať právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ako aj právo na ich vymazanie,

 • sprísňuje sa ochrana osobných údajov detí, bude povinný súhlas od rodičov so spracovaním osobných údajov detí mladších ako 16 rokov

 • omnoho vyššie pokuty - maximálna pokuta môže byť až do výšky 20 miliónov EUR alebo do výšky 4% celkového ročného obratu podniku,

 • niektorí prevádzkovatelia budú musieť vymenovať nezávislú ZODPOVEDNÚ OSOBU, ktorá bude podliehať priamo vedeniu spoločnosti,

 • po novom bude musieť spracovateľ ohlásiť ohrozenie zabezpečenia osobných dát najneskôr do 72 hodín od okamihu, keď sa o incidente dozvedel, 

Tri najdôležitejšie povinnosti vyplývajúce z GDPR:

a) Bezpečnostný projekt = Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov

 • Systematické hodnotenie osobných aspektov - profilovanie
 • Úrad na ochranu OÚ do 31.12.2017 zverejní zoznam IS, pre ktoré je potrebné vypracovať projekt

b) Evidenčné listy, Oznámenie, Osobitná registrácia = Záznam o spracovateľských činnostiach
 • pre prevádzkovateľov nad 250 zamestnancov
 • pre prevádzkovateľov spracovávajúcich osobitnú kategóriu OÚ
 • platí pre prevádzkovateľa aj sprostredkovateľa

c) Zodpovedná osoba
 • platí pre orgány verejnej moci / štátna správa
 • firmy spracúvajúce OÚ vo väčšom rozsahu
>  majú 50 a viac zamestnancov
>  ambulancie / nemocnice
>  zamestnanci používajúci čipové karty - záznamy o pohybe
>  monitorovanie zamestnancov v autách - GPS
 • nesmie to byt konateľ / majiteľ
 • povinnosť poučiť všetky oprávnené osoby do najneskôr 25.5.2018

Aby sme to zjednodušili tak GDPR sa týka každého, kto zbiera resp. zhromažďuje a uchováva akékoľvek osobné dáta inej osoby. Medzi takéto dáta radíme aj vizuálne dáta napr. kamerový záznam, ale aj dáta osobné ako e-mail, rodné číslo atď. 

Nakoľko sa jedná o komplexnú legislatívnu činnosť spolupracujeme s naším partnerom firmou EuroTRADING s.r.o., ktorá pre nás zabezpečuje kompletné vypracovanie GDPR dokumentácie podľa požiadaviek klienta. 

Po kliknutí na obrázok budete presmerovaní rovno na stránky nášho partnera a pri cenovej ponuke vám bude poskytnutá zľava 10%.

Copyright © 2018 - 2020 CSS Home s.r.o. Všetky práva vyhradené podľa autorského zákona č. 185/2015 Z.z.

Zásady ochrany osobných údajov  a obchodné podmienky